header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานมุทิตาจิต สพม.2 60

งานมุทิตาจิต สพม.2 60

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นำโดยท่านผู้อำนวยการ บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง และ คณะผู้บริหาร รวมถึง ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ร่วมงาน "นบคุณู ปูชนียาลัย" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา