header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สอบเข้า ม.1 ปี 2562

สอบเข้า ม.1 ปี 2562

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการจัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562