header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สัปดาห์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

สัปดาห์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์